Příloha č. 2 Knihovního řádu ze dne 1.1.2017

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

1. Osobním údajem je podle § 4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo určit. Osobními údaji tedy jsou v podmínkách obecní knihovny zejména identifikační a adresní údaje čtenářů a uživatelů služeb knihovny nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

2. Knihovna v souvislosti s ochranou svého majetku, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům absenčně a při poskytování kvalitních služeb musí registrovat své uživatele, což znamená, že zaznamenává jejich osobní data a zpracovávají je.

3. Knihovna informuje čtenáře informovat ihned při registraci, že o něm bude zpracovávat informace. Musí mu sdělit účel jejich zpracování a musí získat jeho souhlas s tímto zpracováním.

4. Knihovna k registraci požaduje tyto údaje:
- jméno a příjmení
- adresu trvalého bydliště
- rok narození

5. Uživatel může poskytnout i další údaje tzv. kontaktní údaje (tj. telefon, e-mail, …), které zkvalitní nabízené služby knihovny.

6. Knihovna může požádat i o další údaje (např. vzdělání, povolání, škola apod.), které použije pouze pro statistické účely.

7. Knihovna pracující v neautomatizované knihovní síti uchovává tyto originální písemnosti:
- přihlášku čtenáře
- výpůjční sáček
- účetní doklady
Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny a přístup k nim má pouze zaměstnanec knihovny.

Knihovna pracující v automatizované knihovní síti uchovává tyto originální písemnosti:
- přihlášku čtenáře
- účetní doklady
- počítačová databáze … dokumentují údaje výše uvedené (přístup je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv zaměstnanců), data jsou chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií

8. Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku.

9. Ukončení ochrany osobních údajů:
- pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů (čtenář má ukončené členství v knihovně)
- čtenář má vypořádány všechny své závazky vůči knihovně a požádá o částečnou likvidaci svých osobních údajů (tj. údaje, které nejsou potřebné … údaje o transakcích, které byly provedeny v kalendářním roce

10. Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.